AirDroid 4.2.1.4 Android + 3.6.4 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندروید
نرم افزار اندروید
AirDroid 4.2.1.4 Android + 3.6.4 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندرویدAirDroid با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… …
AirDroid 4.2.1.1 Android + 3.6.4 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندروید
نرم افزار اندروید
AirDroid 4.2.1.1 Android + 3.6.4 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندرویدAirDroid با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… …
AirDroid 4.1.9.5 Android + 3.6.3 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندروید
نرم افزار اندروید
AirDroid 4.1.9.5 Android + 3.6.3 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندرویدAirDroid با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… از …
AirDroid 4.0.0.2 Android + 3.3.5.0 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندروید
نرم افزار اندروید
AirDroid 4.0.0.2 Android + 3.3.5.0 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندرویدAirDroid با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… از …
AirDroid 3.2.5 Android + 3.3.3.0 PC مدیریت گوشی اندروید از طریق Wifi
نرم افزار گوشی
AirDroid 3.2.5 Android + 3.3.3.0 PC مدیریت گوشی اندروید از طریق WifiAirDroid Final با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… …
AirDroid 3.2.4 Android + 3.3.3.0 PC مدیریت گوشی اندروید از طریق Wifi
نرم افزار گوشی
AirDroid 3.2.4 Android + 3.3.3.0 PC مدیریت گوشی اندروید از طریق WifiAirDroid Final با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… …
AirDroid 3.2.3 Android + 3.3.3.0 PC مدیریت گوشی اندروید از طریق Wifi
نرم افزار گوشی
AirDroid 3.2.3 Android + 3.3.3.0 PC مدیریت گوشی اندروید از طریق WifiAirDroid Final با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… …
AirDroid 3.2.3 Android + 3.3.2.0 PC مدیریت گوشی اندروید از طریق Wifi
نرم افزار گوشی
AirDroid 3.2.3 Android + 3.3.2.0 PC مدیریت گوشی اندروید از طریق WifiAirDroid Final با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… …
AirDroid 3.2.2 Android + 3.3.2.0 PC مدیریت گوشی اندروید از طریق Wifi
نرم افزار گوشی
AirDroid 3.2.2 Android + 3.3.2.0 PC مدیریت گوشی اندروید از طریق WifiAirDroid Final با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… …
AirDroid 3.2.0 Android + 3.3.1 PC مدیریت گوشی اندروید از طریق Wifi
نرم افزار گوشی
AirDroid 3.2.0 Android + 3.3.1 PC مدیریت گوشی اندروید از طریق WifiAirDroid Final با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… …