[آموزش] دانلود O’Reilly Advanced Network Engineering Training Video – آموزش مهندسی شبکه پیشرفته
دانلود نرم افزار جدید
دانلود O’Reilly Advanced Network Engineering Training Video – آموزش مهندسی شبکه پیشرفته (96/12/7) تغییرات: دوره آموزشی به روز شد! ‌ مجموعه‌ ای‌ از سرویس‌ دهنده‌ ها و سرویس‌ گیرنده‌ های‌ متعددی‌ می‌باشد که‌ به‌ یکدیگر متصل‌ هستند. در این‌ …