[آموزش] دانلود O’Reilly Introduction to Deep Learning Using PyTorch – آموزش مقدماتی یادگیری عمیق با پای تورچ
دانلود نرم افزار جدید
دانلود O’Reilly Introduction to Deep Learning Using PyTorch – آموزش مقدماتی یادگیری عمیق با پای تورچ یادگیری عمیق (Deep learning) (یادگیری ژرف ماشین، یادگیری ساختار ژرف یا یادگیری سلسله مراتبی) یک زیر شاخه از یادگیری ماشینی و بر مبنای …