[آموزش] دانلود Livelessons Linux Performance Optimization: Red Hat EX436 and LPIC-3 304 – آموزش بهینه سازی عملکرد لینوکس: آزمون ردهت EX436 و گواهینامه LPIC-3 304
آموزش نرم افزار
دانلود Livelessons Linux Performance Optimization: Red Hat EX436 and LPIC-3 304 – آموزش بهینه سازی عملکرد لینوکس: آزمون ردهت EX436 و گواهینامه LPIC-3 304 هدف گواهینامه‌ی بنیاد حرفه‌ای لینوکس (Linux Professional Institute Certification) یا LPIC تایید صلاحیت متخصصین فناوری …