[آموزش] دانلود Lynda Oracle Database 12c Tutorial Series – آموزش پایگاه داده اوراکل 12c
آموزش نرم افزار
دانلود Lynda Oracle Database 12c Tutorial Series – آموزش پایگاه داده اوراکل 12c (96/9/27) تغییرات: دوره آموزشی Oracle 12c Database: Administration اضافه شد!دوره آموزشی Oracle Database 12c: Backup and Recovery اضافه شد!دوره آموزشی Oracle Database 12c: Security اضافه شد! …