گردشگری وحشت: آسایشگاه‌ های روانی تسخیر شده (قسمت دوم)

گردشگری وحشت: آسایشگاه‌ های روانی تسخیر شده (قسمت دوم)
گردشگری وحشت: آسایشگاه‌ های روانی تسخیر شده (قسمت دوم)

شماری از تیمارستان‌ها به اندازه‌ای بیماران را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند که امروزه به عنوان مکان‌های سیاه و تسخیر شده، مورد توجه حوزه‌ی قرار گرفته‌اند.

گردشگری وحشت: آسایشگاه‌ های روانی تسخیر شده (قسمت دوم)

(image)

شماری از تیمارستان‌ها به اندازه‌ای بیماران را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند که امروزه به عنوان مکان‌های سیاه و تسخیر شده، مورد توجه حوزه‌ی قرار گرفته‌اند.

گردشگری وحشت: آسایشگاه‌ های روانی تسخیر شده (قسمت دوم)