GetWindowText 3.06 کپی متن پنجره های ويندوز

GetWindowText 3.06 کپی متن پنجره های ويندوز
GetWindowText  نام ابزار کم حجم و رایگانی است که با کمک آن می توانید بر روی نوشته هایی که در پنجره های مختلف ویندوز وجود دارد کلیک کنید و متن آنها را به صورت تکست در جای دیگر کپی نمایید.

GetWindowText 3.06 کپی متن پنجره های ويندوز

GetWindowText  نام ابزار کم حجم و رایگانی است که با کمک آن می توانید بر روی نوشته هایی که در پنجره های مختلف ویندوز وجود دارد کلیک کنید و متن آنها را به صورت تکست در جای دیگر کپی نمایید.
GetWindowText 3.06 کپی متن پنجره های ويندوز